Obowiązek Informacyjny RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,:

 

1. Informacja o administratorze danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży „Good luck!” Dorota Jacyniak z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Grota Roweckiego 44, NIP 6461765301, Regon 276580213, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 258 prowadzonym przez Marszalka Województwa Ślaskiego.

 

2. Sposób skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych

 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail rodo@goodluck.com.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Biuro Podróży „Good luck!” Dorota Jacyniak

ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy.

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

 

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, złożeniem wniosku, wypełnionym formularzem, jak i w trakcie wykonywania umowy, rozpatrzeniem wniosku, będą przetwarzane w następujących celach:

1. sprzedaży produktów o usług

2. prowadzenia działań marketingowych

3. rozpatrywanie wniosków

 

4. Podstaw prawna przetwarzania danych osobowych

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:

1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

4. udzielona zgoda

 

5. Kategorie pozyskanych danych osobowych.

 

Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:

1. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane teleadresowe, adresy email, telefony 2. historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki),

 

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. procesorom w związku ze zleconymi przez Biuro Podróży „Good luck!” Dorota Jacyniak działaniami realizowanymi w imieniu Biura Podróży „Good luck!”

2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom

3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

4. nabywcom wierzytelności, którym spółki z grupy kapitałowej Podmiot zbyły przysługujące

należności (do firm współpracujących nie do klientów) –przenosimy na druk wezwania do

zapłaty

5. kancelariom prawnym, którym Biuro Podróży „Good luck!” zleciły np. prowadzenie postępowania

6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

 

Państwa dane będą przekazane do państw trzecich wyłącznie w związku z koniecznością realizacji usług

 

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. przepisy prawa, które mogą obligować Biuro Podróży „Good luck!” do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości),

2. okres przez jaki są świadczone usługi

3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora, 4. okres na jaki została udzielona zgoda

9. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych

 

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

2. sprostowania danych,

3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie

dodatkowego oświadczenia,

4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

6. przeniesienia Państwa danych osobowych 7. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ

10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

 

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

11. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Biuro Podróży „Good luck!” , mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

12. Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

13. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

 

Biuro Podróży „Good luck!” korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).