.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

  1.  Podstawy

 

     1.1.   Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Biura Podróży "Good luck!" Dorota Jacyniak z siedzibą w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44, zwanym dalej Biuro Podróży "Good luck!".

 

   Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego www.goodluck.com.pl i klientów Biura Podróży "Good luck!", a także zawiera informacje dotyczące uprawnień  osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.

 

     1.2.    Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę   lub korzystając z niej i przesyłając nam  jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

 

     1.3.   Biuro Podróży "Good luck!" udostępnia adres mail, pod którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną tj. rezerwacje@goodluck.com.pl.

 

 

 2.   Administrator Danych Osobowych

 

     2.1.   Biuro Podróży "Good luck!" jest administratorem danych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej www.goodluck.com.pl.

 

     2.2.   Biuro Podróży "Good luck!" dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe  były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.

 

 

 3.  Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 

     3.1.   Biuro Podróży "Good luck!"  wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach podanych przez Administratorów danych/Touroperatorów. W szczególności:

 

a.   w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane  osobowe będą wykorzystane w celu  przedstawienia informacji o produktach i usługach Biura  Podróży "Good luck!".  Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie komunikacji marketingowej.

 

              b.   w przypadku złożenia zamówienia na usługę, którego sprzedawcą jest Biuro Podróży "Good luck!" dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach Biura Podróży "Good luck!" jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 

      3.2.   Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

      3.3.   Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Biuro Podróży "Good luck!  lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

 

 

4.   Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych

 

      4.1.    Biuro Podróży "Good luck!"  zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

 

      4.2.   Biuro Podróży "Good luck!" dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO, tj:

 

               zasada 1 – zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,

 

               zasada 2 – zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 

               zasada 3 – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 

               zasada 4 – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 

               zasada 5 – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane; 

 

                zasada 6 – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych; 

 

                zasada 7 – w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;

 

                zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

 

 

5.   Pozyskiwanie danych

 

      5.1.    Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Biuro Podróży "Good luck!" zapisuje skąd zostały one pozyskane.

 

      5.2.    Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 

 

6.  Formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej Biura Podróży "Good luck!" służącym do          celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag;

 

      kontakt poza stroną internetową – na stronie www.goodluck.com.pl  znajdują się numery telefonów i adresy e-mail, pod którymi można się z nami kontaktować; podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Biuro Podróży "Good luck!" - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies".

    

Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Biura Podróży "Good luck!" Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron . Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies.

 

 

7.   Prawa użytkownika

 

      7.1.   Biuro Podróży "Good luck!" respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 

               a.   uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

 

               b.   prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

 

               c.   prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),

 

               d.   prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 

               e.   prawo do przenoszenia danych

 

               f.    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Biuro Podróży "Good luck!" jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

      7.2.   Biuro Podróży "Good luck!" zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą  osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

 

      7.3.   Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia poprzez wysłanie maila na adres  rezerwacje@goodluck.com.pl

 

      7.4.   Biuro Podróży "Good luck!" informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych ("prawa do bycia zapomnianym") w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

 

               a.  korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

 

               b.  wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

 

               c.  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

      7.5.   W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

 

      7.6.   Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte ("prawo do bycia  zapomnianym") przez Biuro Podróży "Good luck!"  i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

 

 

 8.    Zakres udostępniania danych o użytkownikach:

 

               Biuro Podróży "Good luck!" oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań z wiązanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Biura Podróży "Good luck!".

 

 9.     Przekazywanie poza obszar Europy

 

        9.1.   Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru.

 

  10.   Zmiany dotyczące polityki prywatności:

 

                 Na zmiany w polityce ochrony prywatności Biura Podróży "Good luck!" mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Biura Podróży "Good luck!"